2 minutes from central station

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sauna Nieuwezijds, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57201714, hierna te noemen: `de Sauna`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan liefst per e-mail: manager@saunanieuwezijds.nl

Onderstaand ziet u met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke (persoons) gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Reservatie-systeem -Naam of koosnaam
-Telefoonnummer
-E-mail adres
GGD Amsterdam 3 weken voor mogelijk
contact tracering
- Directie
- Management

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Sauna uw persoonsgegevens alleen als de Sauna wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens

De Sauna treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Sauna wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande:
Lorenzo Borella, manager@saunanieuwezijds.nl

Klacht over de verwerking van uw Peroonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.